Strona jak każda używa ciastków, ale to pewnie i tak już wiesz :)
  • strona główna
  • ekipa radia
  • ramówka
  • regulamin radia
 bez col 0
 bez col 1
 bez col 0

 bez col 1
 bez col 1
 bez col 1
 bez col 1

 
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,771
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: maino
 
Status Zalogowanych i Ostatnio będących
przemo3 1 tydzień
Artur 4 tydzień
Dj Mazi 5 tydzień
admin 6 tydzień
apoloo114 tydzień
hara17 tydzień
tesao133 tydzień
Kolysanka61 tydzień
ascendencia62 tydzień
Hovik64 tydzień
 
Statystyki Radia
 
 
Kolejna audycja
 
 
Bramka GaduGadu
GG 8652775
 
 
 
:: Regulamin Prezentera
Regulamin Prezentera na dzie? 19 czerwiec 2009:

I. Definicje

1. Radio Piorunfm.pl - radio dzia?aj?ce w Internecie w technologii ShoutCast dost?pne w domenie Piorunfm.pl
2. Zarz?d Radia, Administracja Radia - ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie i Administracje Radia.
3. Prezenter - Prezenter, Prezenterka, DJ - osoba reprezentuj?ca Radio Piorunfm na Audycjach.
4. S?uchacz - osoba aktualnie odtwarzaj?ca strumie? nadawany przy pomocy technologii ShoutCast.
5. Audycja - potocznie "na antenie" - cz??? programu antenowego Radia Piorunfm najcz??ciej z udzia?em Prezentera i S?uchaczy.
6. Konsola Pozdrowie? - jedna z metod jednostronnej komunikacji pomi?dzy S?uchaczami, a Prezenterem prowadz?cym Audycje.


II. Zasady i obowi?zki

1. Prezenterem naszego radia mo?e zosta? osoba, która pozytywnie przejdzie przes?uchanie i rozmow? rekrutacyjn?.
2. Ka?dy nowo przyj?ty Prezenter jest zobowi?zany do przestrzegania poni?szego regulaminu Radia.
3. Prezenter osobi?cie odpowiada za legalno?? posiadanych i prezentowanych utworów muzycznych na radiu.
4. Prezentera obowi?zuje kultura osobista, zarówno podczas prowadzenia audycji, jak i przebywania na Czacie Radiowym.
5. Przed ka?dym wej?ciem na anten? nale?y sprawdzi? ustawienia i opisy zgodnie z ustawieniami radiowymi i tytu?em audycji.
6. Osoba maj?ca audycj? o okre?lonej godzinie powinna stawi? si? na ni? 10 minut przed audycj? (kontakt z osob? poprzedzaj?c? audycj?).Procedura odliczania jest przez GG radia i GG prywatne .Zabronione jest odliczanie na antenie radia.
7. Podczas prowadzenia audycji jest ca?kowity zakaz u?ywania przekle?stw, s?ów wulgarnych, obra?ania osób s?uchaj?cych.
8. Pozdrowienia o tre?ci wulgarnej nie powinny by? emitowane na radiu (usuwamy je z konsoli pozdrowie? czy GG).
9. Do godziny 22.00 obowi?zuje ca?kowity zakaz grania utworów o tre?ci niecenzuralnej, nawet je?li s?uchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykowa?.
10. Nie prowadzimy audycji pod wp?ywem alkoholu, narkotyków, b?d? innych u?ywek odurzaj?cych.
11. Ka?dy Prezenter jest zobowi?zany do po?wi?cenia dla radia min. 6 godzin tygodniowo.Jednorazowo na audycje wpisujemy si? na 2 godz , je?li nie ma nikogo dalej wpisanego mo?na dopisa? kolejn? 1 godz.Je?li ktokolwiek z zainteresowanych chcia?by zagra? ponownie w danym dniu to wpisuje si? na 15 min przed dana audycja.
12. Powierzone has?a, do serwerów, konsoli pozdrowie?, ramówki, kont www., kont FTP, GG, oraz wszelkie inne has?a pozostaj? do wiadomo?ci tylko i wy??cznie Prezentera i nie mog? by? przekazane osobom trzecim.
13. Zakaz nadawania, promowania utworów, w których znajduje si? inny g?os ni? osoby graj?cej.
14. Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron WWW. , chyba, ?e wcze?niej taka reklama jest uzgodniona z Administratorami.
15. Nie reklamujemy innych stacji radiowych w opisie swojego komunikatora, nawet je?li jest to audycja go?cinna.
16. Nie puszczamy utworów tzw. „Z podk?adem g?osów innych Prezenterów, Dj typu Energy, Qlimax ” podczas audycji.
17. Prowadz?cy powinien grac zgodnie z ramówk? .Nie powinien utrudnia? pracy innym prezenterom. Je?eli zaistnieje sytuacja ze nie b?dzie móg? zagra? w swoich godzinach powinien powiadomi? kogo? z zarz?du min. godzink? przed audycja i spróbowa? za?atwi? sobie zast?pstwo.
18. W GG radiowym powinno by? zawsze napisane kto prowadzi audycje i ewentualnie tytu? audycji ,nie wpisujemy swego prywatnego numeru GG w opis i zarazem nie podajemy na antenie .
19. Podczas prowadzenia audycji zabrania si? prezenterom czytania numerów telefonów komórkowych oraz numerów komunikatora gadu-gadu i innych komunikatorów oraz danych osobowych !.
20. Zabronione jest przekazywanie hase? przez prezentera, osobom trzecim. Je?eli prezenter zapomni has?a powinien zg?osi? si? do Zarz?du Radia o ponowne wydanie has?a.
21. W Radiu PiorunFM nie ma czego? takiego jak "granie go?cinne", prezenterzy, prezenterki graj?cy jako go?? specjalny s? na innych warunkach ni? pozostali cz?onkowie radia. Go?? specjalny zobowi?zany jest do zagrania minimum jednej audycji tygodniowo. Prezenterzy, którzy nie zagraj? zostaj? upomniani dwa razy, natomiast za trzecim razem wydaleni z grona.
22. Upomnienia do prezenterów wysy?aj? po wcze?niejszym uzgodnieniu z Prezesem Radia pozostali administratorzy radia PiorunFM b?d? sam Prezes radia.
23. Ka?dy prezenter/dj musi zwróci? szczególn? uwag? z jak? jako?ci? nadawania wchodzi na anten? (AAC+ 48kbps - 44.100 stereo)

III. Postanowienia ko?cowe

1. Powy?szy regulamin mo?e ulec zmianie, o dniu wprowadzenia nowego regulaminu informuje data jego publikacji.
2. Niestosowanie si? do powy?szego regulaminu grozi nagan?, a nawet bezzw?ocznym usuni?ciem z szeregów Radia Piorunfm.pl.
3. Brak akceptacji regulaminu wraz z pó?niejszymi zmianami jest podstaw? do zerwania wspó?pracy.
4. Zerwanie wspó?pracy jest mo?liwe po zg?oszeniu braku akceptacji regulaminu przez Prezentera Zarz?dowi Radia.

 
Shoutbox
 
 
Nasi Partnerzy
PortalRadiowy.pl - Portal o Radiach, Jak za?ozyc radio
 
 
Reklamy
  • reklama - banner1.gif
  • reklama - banner.jpg
  • reklama - t2banner_alt2.gif
  • reklama - banner2.gif
 
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
PortalRadiowy.pl - Portal o Radiach, Jak za?ozyc radio
 
f